Импресум

Интернет порталот aberdojde.mk е во сопственост на:

ЗДРУЖЕНИЕ СЛОУ ФУД ОГРАЖДЕН БОСИЛОВО

Адреса: Босилово бр.350.

Oдговорно лице:

Сашо Поповски

Контакт:

074 204 282

kontakt@aberdojde.mk

Прочитајте