Тихувањето, кое очигледно е темел на карактерот на Панче Ѓоргиев, блеснало во голема експлозија, која како и онаа исконската не завршува во хаос, туку воведува раскошен поредок на бои во движење – Коста Милков